Polityka prywatności

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (popularnie zwanymi RODO – (GDPR) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679) informujemy: 

a) Administratorem danych osobowych jest SALON KOSMETYCZNY ANITA MOSSUR, ul. Grunwaldzka 47, 37-700 Przemyśl, nip:7952314749

b) Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: kmossur@tlen.pl

c) Dane osobowe są przetwarzane w celu: 

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy, 

– art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego, 

– art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes. 

d) Dane osobowe przetwarzane przez administratora będą przetwarzane przez następujący okres czasu: 

– dane podane w formularzu kontaktowym – 30 dni, 

– dane podane w inny sposób – do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

e) Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora serwisu przysługuje:

– prawo dostępu do danych, 

– prawo modyfikacji danych, 

– prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, 

– prawo żądania usunięcia danych,

f) Powyższe punkty możliwe są przez: 

– kontakt z inspektorem danych osobowych, 

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

g) Dodatkowe informacje: 

– Administrator Danych Osobowych nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa,

– Administrator Danych Osobowych nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.